گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۵۴۴
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٧۵٠
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۴٨٣
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۴۴۴
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۱۵۴
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٧٠٧
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٣۴٨
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨۴٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٨۵۴