گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۱۹٦
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۴۱۴
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۲۹٧٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٠۵۹
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱٨۹۲
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۴٠٦
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٠۵۵
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٦۲٣
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۵٨۴