گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۲٧٦
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۵٠۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۱۱٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۱۵٣
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱۹۴۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۴۹۹
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۱٦٠
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٦۹٠
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٦۵٣