گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۲٣٣
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۴۴٧
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٠۵۵
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۱٠۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱۹۱۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۴۵۲
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٠۹۱
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٦۵۴
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٦۱۴