وجود امکانات و تجهیزات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد مراکز علمی– کاربردی در آموزش های مهارتی غیررسمی و رسمی ایجاد نموده است.
۹۴/۶/۱۴

به گزارش روابط عمومی موسسه از سومین گردهمایی سالانه مشترک مدیران کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و روسای مراکز موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص ایجاد مراکز علمی -کار بردی در مراکز آموزش فنی وحرفه ای گفت: با وجود امکانات و تجهیزات از یک سو و منابع انسانی توانمند از سوی دیگر در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد مراکز علمی کاربردی در این سازمان می باشد و این اتفاق افتاد. با توجه به ضرورت ارتباط بین آموزش های مهارتی رسمی و غیر رسمی بیان داشت: الگوی ارتباط بین آموزش های مهارتی غیررسمی و رسمی یکی از دلایل ایجاد مراکز علمیکاربردی در مراکز آموزش فنی وحرفه ای بود.

دکتر کورش پرند با بیان اینکه کشور اکنون به شدت به تکنسین ماهر نیاز دارد افزود: نظام صلاحیت حرفه ای با هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط قبلاً تنظیم و به تصویب دولت رسیده است و امروز  نیاز است تا کمک کنیم تا این نظام در کشور اجرا شود، اجرای نظام صلاحیت حرفه ای برای ارتقای بهره وری نیروی کار را ضروری دانست.

دکتر کورش پرند بیان داشت: نظام آموزشی دنیا با تأثیر 3 موضوع تکنولوژی مجازی، سلامت و تأمین مالی در حال تغییر اساسی است. ایجاد کنسرسیوم بین دانشگاه ها و مراکز آموزشی برتر دنیا بر اساس آموزش های آنلاین و مجازی یکی از اتفاقات جدید در نظام آموزشی دنیا است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در نظام آموزش فنی وحرفه ای نیاز به یک کنسرسیوم آموزشی داریم که سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و آموزش و پرورش
می توانند در این راستا اقدام نمایند و این سازمان در این زمینه اعلام آمادگی می کند.

دکتر کورش پرند بیان داشت: با توجه به امکانات موجود در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به ویژه در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای، آمادگی جذب دانشجوی خارجی را در حوزه آموزش های مهارتی داریم.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: این سازمان آمادگی همکاری در حوزه کارورزی، کارآموزی و کار بینی دانشجویان واحدهای علمی کاربردی و تربیت مدرس علمیکاربردی در مرکز تربیت مربی و
پژوهش های فنی وحرفه ای را دارد. در حوزه تعاون، کشور نیاز به آموزش دارد و نیاز است به صورت جدی در حوزه تعاون در واحدهای علمی
کاربردی برنامه ریزی شود.

بازگشت