آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۹۵/۸/۲۴

برای دریافت " آیین­نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی" مصوب جلسه 297 مورخ 15/6/95 شورای اسلامی شدن دانشگاه­ها و مراکز آموزشی، اینجا کلیلک کنید.

خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اجرای دقیق مفاد آیین­نامه مذکور، بهره­برداری مناسبی از سفرهای دانشجویی صورت پذیرد.
بازگشت