بازدید از نمایشگاه لباس در خانه بروجردی های کاشان توسط دانشجویان طراحی دوخت مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۶/۲/۲۴

 به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان دانشجویان طراحی دوخت این مرکز از نمایشگاه لباس که در خانه برو جردی ها کاشان برگزار گردیده بود بازدید بعمل آوردند.

بازگشت