بازدید
۹۶/۵/۱۶

معاون محترم دانشجویی فرهنگی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت جناب آقای دکتر یعقوبی از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلخال بازدید نمودند.

در این بازدید معاون دانشجویی فرهنگی موسسه ضمن ابراز رضایت از مرکز، خواستار تعامل بیشتر مراکز با موسسه شد.

بازگشت