بازدید
۹۶/۵/۱۶

 هیئت محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلخال بازدید نموند

بازگشت