حضور دانشجو علی حسن نژاد در برنامه زنده برگ گل سرخ
۹۶/۷/۲

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری ساری، در تاریخ 1396/07/1 دانشجو علی حسن نژاد در برنامه زنده ی برگ گل سرخ ساعت 10:10 الی 10:40 شبکه 5 تبرستان حضور داشتند .

در این برنامه علی حسن نژاد در خصوص بررسی ویژگی های تعزیه در مازندران به مناسبت سوگواری سرور و سالار شهیدان توضیحاتی ارائه نمودند و همراه با اجرای آیین تعزیه توسط استادی که 45 سال از روستای تلوک این آیین کهن را اجرا می نمایند .