تایید تعدادی از متقاضیان تدریس به عنوان مدرس خبره / تجربی در دانشگاه جامع علمی کاربردی
۹۶/۸/۲۱

 

 

 

 

 

دهمین جلسه از پنجمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور ریاست دانشگاه و اعضای محترم هیأت ممیزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دهمین جلسه از پنجمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور ریاست و اعضای هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی پرونده 15 نفر از متقاضیان تجربی/خبرگی گروه فرهنگ و هنر و دروس پیشنهادی برای 12 نفر ایشان مورد تأیید شد و کلیات آئین نامه ارتقاء مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

 

بازگشت