برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان
۹۶/۸/۲۱

با توجه به شروع هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان درکنار دیگر مراکز فنی و حرفه ای استان پذیرای بازدید کنندگان میباشد.

در مراسم آغازین این هفته در تاریخ 96/8/20 نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای و دانشجویان مرکز فنی و حرفه ای زاهدان با هدف معرفی رشته های مراکز و دانشگاه با حضور جناب آقای جهانتیغی مدیر کل فنی و حرفه استان و جناب آقای خلیقی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای زاهدان و روسای مراکز فنی و حرفه ای استان افتتاح گردید.

بازگشت