موفقیت دانشجوی مرکز علمی کاربردی مهارتهای پیشرفته در مسابقات المپیاد ملی مهارت
۹۶/۱۰/۱۰

 سعید سجادی اصل دانشجوی مرکز علمی کاربردی مهارتهای پیشرفته کرمانشاه در مسابقات ملی مهارت استان در رشته تأسیسات الکتریکی موفق به کسب مقام اول و راهیابی به مرحله نهایی کشوری گردید .

بازگشت