تصمیمات شش گانه سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور برای همسو کردن نظام آموزش مهارتی و بازار کار
۹۶/۱۱/۹

 

 


 

 

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین شش راهبرد با هدف همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در جلسه کمیسیون تخصصی شورای راهبردی آموزش فنی حرفه ای که با حضور دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازگارنژاد دستیار و مشاور وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و تدوین سیاستگذاری های کلان و راهبردی در حوزه اشتغال برگزار شد و تصمیمات شش گانه ای اتخاذ شد .

در شورای راهبردی فنی و حرفه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  موضوع تدوین استراتژی های کلان راهبردی برای همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر ، سهیم کردن بازیگران غیر دولتی و شرکت ها و صنایع بزرگ در فنی حرفه ای، گفتمان سازی به منظور تخصص محوری برای بهره وری در بنگاه ها، ارائه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و بررسی موانع ساختاری در سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور مطرح شد.

به گفته دکتر علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تصمیمات شش گانه زیر اتخاذ شد:

1- همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر از طریق آمایش سرزمینی در کشور و انجام تقسیمات پنجگانه.

2- تدوین برنامه راهبردی برای اتصال آموزش فنی حرفه ای و بازار کار و همسو کردن نظام فنی حرفه ای بر پایه تقسمیات کشوری و دسته بندی      رسته ها و اولویت های انسانی و بومی گزینی آموزش مهارت در کشور با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته جهان

3- افزایش مداخله جهت دار و هدفمند ذینفعان، صاحب نظران و بازیگران غیر دولتی برای ارتقا فنی حرفه ای بر مبنای طراحی ساز و کاری برای       همکاری های پایدار و نه مقطعی فنی حرفه ای.

4- تدوین طرح تشکیل شورای راهبردی که ریاست آن بر عهده معاون اول و تشکیل دبیرخانه آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

5- برنامه سه سطحی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برنامه کوتاه مدت با بومی گرایی و آگاهی از نیازهای مهارتی کشور و اجرای طرح های    سرمایه گذاری نیز باید بر پایه آگاهی از شرایط نیروی متخصص مناطق، برنامه میان مدت، با هدف پیگیری (Tracing) و پیش         بینی(Anticipation)  سطح بلند مدت اصلاح ساختار از نهاد مجری آموزش به نهاد توسعه ای و تنطیمی.

6- بازنگری در سیاست های کلان و ساختار اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با هدف بازسازی و ارتقا ظرفیت های سازمان، ترویج          گفتمان اولویت مهارت آموزی در مراکز و سازمان ها، اصلاح رویه ها و الگوی رفتار سازمانی و استانداردهای کاری .

  

بازگشت