سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر کرد: مفاد توافقنامه همکاری سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد آموزش و مهارت آلمان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۹۶/۱۲/۱۲

 


 

 

 

توافقنامه همکاری سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد آموزش و مهارت آلمان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع اجرای پروژه BBP Iran (همکاری آموزش شغلی وحرفه ای) منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدت اجرای این توافقنامه که با هدف معرفی و ایجاد عناصر آموزش شغلی و حرفه ای دوگانه (آلمان) در ایران منعقد شده و موجب تقویت و توسعهآموزش های حرفه ای برحسب نیاز شرکت ها می شود، سه سال شمسی است.

بر اساس این توافق نامه با تلاش و فعالیت اتاق های بازرگانی در زمینه آموزش حرفه ای «دوگانه» و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شرکت های ایرانی تشویق وکمک می شوند تا در تقویت و اجرایی شدن آموزش حرفه ای «دوگانه» در ایران همکاری لازم را داشته باشند.

طرفین خود را به همکاری با نهایت اعتماد کاری، تبادل نظر به طور منظم در مورد همه مراحل پیشرفت، مسائل مهم، سؤالات و نتایج غیر منتظره ملزم می کنند.

در راستای اجرای این توافق نامه در یک یا چند زمینه شغلی، آموزش حرفه ای دو گانه در ایران مطابق اساس و برنامه آموزش حرفه ای دوگانه آلمان در چند استان براساس آمایش سرزمین اجرا می شود.

این گزاش می افزاید: انتشار نتایج این پروژه در شبکه های اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، باعث تقویت و به کارگیری جهت دار آموزش حرفه ای دوگانه بر حسب نیاز شغلی شرکت ها می شود.

بنا بر اعلام این گزارش در قالب یک برنامه ریزی دقیق تر در ماه فوریه 2018، شرکا در مورد اهداف، نتایج، سنجش موفقیت و برنامه های اجرائی پروژه با یکدیگر مذاکره و یک برنامه اجرایی تنظیم خواهند کرد.

بر پایه این تفاهم نامه شرکا سالی یک بار در مورد برنامه سالیانه، اقدامات و برنامه مالی پروژه تبادل نظر و در جهت بهبود و تکمیل آن اقدام می کنند.

این گزارش می افزاید: شریک ایرانی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) خود را موظف فعالیت مستمر در برنامه ریزی و اجرای تصمیمات پروژه و همچنین در اختیار گذاشتن امکانات زیربنایی و نیروی انسانی در صورت نیاز، پشتیبانی شریک آلمانی در دریافت ویزا، اجازه کار برای کارشناس بلندمدت (مدیر پروژه) و در اختیار گذاشتن دفتر کار جهت برگزاری جلسات پژوهشی بدون هزینه های اضافی (اجاره) برای مدیر پروژه و در اختیار گذاشتن امکانات مکانی و نیرونی انسانی جهت اجرای برنامه های آموزشی می داند.

همچنین بر اساس این توافق نامه، تقبل هزینه های واردات و گمرکی اجناس و تجهیزات لازم پروژه قبل از خرید باید دقیقاً محاسبه و با توافق طرفین قرارداد انجام گردد.

طرفین خود را موظف می نمایند که در اجرای تمام فعالیت ها در محل اجرای پروژه (ایران) قوانین و ضوابط موجود (مبادلات بانکی، قوانین کار، اجتناب از فساد مالی، مالیت و پرداختنی ها) را رعایت نمایند.

به منظور اجرایی شدن قرارداد سه جانبه یک کارگاه آموزشی دو روزه سیزدهم وچهاردهم اسفند ماه توسط مدرس آلمانی با مشارکت اتاق ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ی کشور برگزار می شود.

 

بازگشت