برگزاری ژوژمان دانشجویان طراحی دوخت مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای کاشان
۹۷/۴/۱۳

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی -کاربردی فنی وحرفه ای کاشان در تاریخ 12تیرماه همزمان با پایان امتحانات نیم سال دوم97-96دانشگاه

دانشجویان رشته طراحی دوخت نمایشگاهی از دستاوردهای پایان ترم خود برگزار و در معرض دید باز دید کنندگان قرار دادند.

دانشجویان این رشته برای ارئه آثار خود در دانشگاه ژوژمان تهیه می کنند .

بازگشت