مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ارتقای مدیریت عملکرد با افزایش تعامل حوزه های مختلف میسر می شود
۹۷/۴/۱۲

  

 

 

 

 

 

 

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین نشست تخصصی کمیته های مدیریت عملکرد این وزارتخانه و سازمان های تابعه گفت: ارتقای مدیریت عملکرد با افزایش تعامل حوزه های مختلف میسر می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دکتر رضا شریعت، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مذکور بر توسعه تعامل در حوزه های مختلف به ویژه مدیریت عملکرد تأکید کرد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر مسئولیت دستگاه های دولتی در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و به ویژه مدیریت عملکرد دو چندان شده است.

شریعت با بیان اینکه در دنیا مسئله اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در یک راستا هستند گفت: مسئله اشتغال و فقرزدایی از ماموریت اصلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان های تابعه این وزارتخانه بایستی از نظر سلامت اداری به یک بالندگی و در عرصه مدیریت عملکرد به بلوغ و تناسب برسند.

وی با تأکید بر این که سازمان های تابعه بایستی متناسب با مأموریتشان ساختار سازمانی خود را اصلاح کنند گفت: انجام وظایف در راستای تحقق دولت الکترونیک و توجه به سرمایه انسانی، مدیریت عملکرد و شفافیت امور مالی و بهبود فضای کسب و کار از جمله محورهای های است که به عنوان شاخص های اختصاصی مورد توجه سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ارزیابی عملکرد، توجه در مستندسازی عملکرد، تعیین متولی هر یک از شاخص های عمومی و اختصاصی در هر یک از حوزه های تخصصی برای انجام خودارزیابی شاخص های 
عمومی و اختصاصی و تهیه برنامه زمانبندی خودارزیابی در طول سال و تهیه مستندات و شواهد توسط متولیان شاخص ها از جمله پیشنهادهای دکتر شریعت در خصوص مدیریت عملکرد در نشست مذکور بود.

وی در ادامه بر توجه بیش از پیش به سامانه جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد دستگاه ها (در حوزه ستادی و صف) و آموزش مناسب همکاران و مشارکت فعال اعضای کمیته مدیریت عملکرد در جهت ارتقای کیفیت موضوعات مربوط به مدیریت عملکرد تأکید کرد.

دکتر شریعت در ادامه به ارائه گزارش مدیریت عملکرد سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت.

 

 

 

 

 

بازگشت