برگزاری کارگاه آموزشی مبانی برق خودرو
۹۷/۴/۱۶

این کارگاه در راستای تفاهم نامه با مرکز فنی و حرفه ای 22 بهمن ساری و شرکت مدیران خودرو با نظارت انجمن علمی دانشجویی مرکز برای دانشجویان مکانیک خودرو برگزار گردید.

بازگشت