کسب عنوان مربی نمونه کشوری در آخرین ارزیابی سال 1397 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۹۷/۵/۹

در جشنواره روز ملی مهارت و کارآفرینی از مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و سلیمان پاک سرشت معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تقدیر به عمل آمد. در این میان جناب آقای عباسعلی باقری مدرس این مرکز به عنوان مربی نمونه کشور برگزیده شدند.

بازگشت