اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند
۹۷/۵/۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمدحسین امید اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و بر اساس ماده 5 آئین نامه و مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند.

آقایان دکترعیسی کشاورز، دکترسیدمرتضی موسویان، دکترصمد سامانیان، دکترشهریار شفیعی، دکترعلی ضیائی مهر، دکتررضا نوروززاده، دکترعلیرضا مرادی، دکترمنصور تیرگر، سلیمان عباسی، حمید کریمیان فخار، دکترحمیدرضا شش جوانی و خانم ها دکتر مهری رفعتی، الهام کزازی به عنوان اعضای جدید گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی به مدت چهارسال منصوب شدند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت