اهدای خون توسط کارکنان دانشجویان اساتید مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای زاهدان
۹۷/۷/۱۴

 با توجه به هماهنگی انجام شده با انتقال خون زاهدان و در راستای امور خیر خواهانه و کمک به بیماران ، تیم سیار انتقال خون در مرکز فنی و حرفه ای زاهدان حاضر شد و در این جریان، تعدادی از کارکنان مرکز شماره یک زاهدان، کارکنان و مدرسان و دانشجویان مرکز علمی کاربردی زاهدان یک واحد از خون خود را اهدا نمودند

بازگشت