جشن دانش آموختگان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای مهارت سراوان برگزارشد
۹۸/۲/۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین رویداد فرهنگی ، دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان سراوان  با مشارکت دانش آموزان بخش مهرگان در کوهستان پارک روستای دریدر با مشارکت بخشداری بخش مهرگان برگزار گردید.  در این رویداد فرهنگی تعدادی از دانش آموزان از روستاهای بخش بصورت نمادین همراه با دانشجویان با پوشش محلی و هماهنگ با دانشجویان که توسط خود دانشجویان فارغ التحصیل تهیه شدہ بود مشارکت نمودند۔ این رویداد که با هدف ایجاد انگیزہ در دانش آموزان روستایی برگزار شد محوریت اصلی دانش آموزان بودند که با اجرای مسابقات ورزشی، مسابقات بومی محلی برای دانش آموزان دختر و پسر، اجرای مسابقات متنوع، سرود، نمایش، شیرین کاری، موسیقی محلی و.... موجبات مشارکت ھر چه بیشتر دانش آموزان فراهم گردید . این رویداد با استقبال بی سابقه مردم بزرگوار بخش صورت گرفت، بیش از 1000 نفر تا ساعات پایانی شب حضور داشتند. مراسم با رضایتمندی شرکت کنندگان خصوصا دانش آموزان و دانشجویان دانش آموخته همراه اهدای لوح یاد بود و ضیافت شام ساعت 24:00 به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت